Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingplan Strijkviertelpark

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Strijkviertelpark

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 10 mei 2019 6 weken lang het ontwerpbestemmingsplan Strijkviertelpark, met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPSTRIJKVIER68DEBO-ON01, ter inzage ligt.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan de zuidwest kant van Utrecht in de wijk Leidsche Rijn. Het plangebied is begrensd door bedrijventerrein Oudenrijn in het noorden en westen, de nieuwbouwlocatie Rijnvliet in het oosten en de busbaan Rijnvliet en de Strijkviertelplas in het zuiden.

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het bedrijventerrein planologisch-juridisch mogelijk. De reden voor de herontwikkeling is zorgen voor een goede aansluiting tussen het bedrijventerrein Strijkviertelpark en de woonwijk Rijnvliet, en voor de aanleg van een toegangsweg naar Rijnvliet. De herontwikkeling bestaat uit het verruimen van de functies, het verhogen van de bouwhoogte en het bebouwingspercentage en het verlagen van de bedrijvencategorie in het oostelijk deel van het plangebied.

Inzien 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 10 mei 2019 tot en met donderdag 20 juni 2019 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Strijkviertelpark

Bij dit ontwerpbestemmingsplan is het ook mogelijk om digitaal via de gemeentelijke website een zienswijze in te dienen. Deze mogelijkheid betreft een pilot en is daarom nog niet breed beschikbaar. U treft op de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen bij het ontwerpbestemmingsplan Strijkviertelpark onder het kopje Zienswijzen een link aan. Aan de hand van deze link kunt u digitaal uw zienswijze indienen door in te loggen met uw DigiD. U kunt een zienswijze alleen digitaal indienen via de aangeboden link op de website en niet via e-mail of op een andere manier digitaal.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch (op nummer 030–2860226 of bij geen gehoor 030–2860229) een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening