Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Beurskwartier 1

Ontwerpbestemmingsplan Beurskwartier 1 met ontwerpbesluit hogere waarden geluid

Vanaf 11 september 2020 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Beurskwartier 1

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0344.BPCHWBEURSKWARTIER-ON01) gemaakt voor Beurskwartier 1 en De Foreest.

Het plangebied bestaat uit:

  • de locatie Beurskwartier 1 die ligt tussen het Jaarbeursplein, de bebouwing aan de Graadt van Roggenweg (zuidzijde), de hallen van de Jaarbeurs, de oostzijde van de Croeselaan en de Van Zijstweg en
  • de locatie De Foreest die aan de spoorzijde van de Croeselaan ligt, tussen de Rabobank en de Jan van Foreeststraat.

Het doel van het bestemmingsplan is om de locatie Beurskwartier 1 te veranderen in een hoogstedelijk woongebied met wonen in hoge dichtheden, verschillende stedelijke functies en een tweetal parken. Op de locatie De Foreest wil de gemeente het bouwen van 60 woningen mogelijk maken.

Geen milieueffectrapport (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapport (MER) opgesteld te worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten (MER-beoordelingsbesluit).

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege de Croeselaan. De gemeente wil daarom een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een 'hogere waarden-besluit', pdf 139 kB).

Het ontwerpbestemmingsplan en de besluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen (zie ook paragraaf 3.2.3 van het bestemmingsplan) en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u bekijken van vrijdag 11 september 2020 tot en met donderdag 22 oktober 2020 op:

  • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het ontwerpbestemmingsplan)
  • Op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Beurskwartier 1, het besluit over het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere waarde
  • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 11 september 2020 tot en met donderdag 22 oktober 2020 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en het besluit hogere waarden. U kunt dit op 3 manieren doen.

Per brief

Schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Beurskwartier of zienswijze besluit hogere waarde.

Via een gesprek

Wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14 030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).

Online (met DigiD)

U kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link Zienswijze indienen met DigiD. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op deze site. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op overheid.nl vindt u de wettekst.

De procedure van een milieueffectbeoordeling (m.e.r.-beoordeling) leest u in 7.19 van de Wet Milieubeheer. Waarom een MER-beoordeling nodig is staat in bijlage D, categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. De eisen aan een MER-beoordeling staan in bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985).

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)