Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Bijleveldweg 14, Haarzuilens en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Veldhuizen, De Meern

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 21 juni 6 weken lang ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan de westzijde van Utrecht en is in het zuidwesten begrensd door de Bijleveldweg. De perceelsgrenzen aan de noordwestzijde grenzen aan de Bijleveldweg 12 en die aan de zuidoostzijde, grenzen aan de Bijleveldweg 16. Aan de noordoostzijde grenst het plan aan het onbebouwde perceel met het nummer 1238, dat aansluit op de waterloop 'Bijleveld'.
Het doel van het bestemmingsplan is om enerzijds de bedrijfswoning om te zetten naar een woning en anderzijds  de bouw van een tweede woning op het perceel mogelijk te maken..

Ontwerp besluit hogere waarden

De voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder wordt vanwege het railverkeer overschreden. Burgemeester en wethouders willen hogere waarden vaststellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 juni 2019 tot en met donderdag 1 augustus 2019 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Alleen op de gemeentelijke website staat ook het ontwerpbesluit hogere waarden.

Zienswijzen

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bijleveldweg 14, Haarzuilens en ontwerpbesluit hogere waarden.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening