Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Bijleveldweg 16 Haarzuilens en bijbehorende ontwerpbesluiten

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Bijleveldweg 16 Haarzuilens en bijbehorende ontwerpbesluiten

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 16 augustus 2019 6 weken lang ter inzage liggen:

  • het ontwerpbestemmingsplan Bijleveldweg 16 Haarzuilens, met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPBIJLEVELDWEGHAAR-ON01;
  • de ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met registratienummer HZ_WABO-19-15119;
  • het ontwerpbesluit hogere waarden (HW 1183) op grond van de Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in het buitengebied in Haarzuilens, ten westen van de kern Vleuten en is in het noorden en in het oosten begrensd door agrarische gronden. Het perceel grenst aan de westzijde aan de Bijleveldweg en aan de zuidzijde aan de spoorbaan tussen de stations Vleuten en Woerden.

Het doel van het bestemmingsplan is om de agrarische bedrijfswoning en schuur
om te zetten naar een reguliere woning met bijgebouw.

Coördinatie

Artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures tegelijk worden doorlopen. In dit geval worden het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning (pdf, 378 kB) samen gepubliceerd.

Ontwerpbesluit hogere waarden

De voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder wordt vanwege het railverkeerlawaai overschreden. Burgemeester en wethouders willen hogere waarden vaststellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (ontwerpbesluit hogere waarden (HW 1183) op grond van de Wet geluidhinder (pdf, 58 kB).

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage vanaf vrijdag 16 augustus tot en met donderdag 26 september 2019 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Alleen op de gemeentelijke website staan ook de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden.

Zienswijzen

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bijleveldweg 16 Haarzuilens, ontwerpomgevingsvergunning Bijleveldweg 16 Haarzuilens en ontwerpbesluit hogere waarden Bijleveldweg 16 Haarzuilens.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag  telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening