Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 1

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 1

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 24 april 2020 6 weken ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is globaal begrensd door aan de westzijde de achterzijde van het CAB gebouw, CAB Rondom, aan de zuidzijde de Perronlaan en het verlengde van de Perronlaan richting de spoorlijn Utrecht-Amsterdam, aan de noordzijde de spoorlijn Utrecht-Amsterdam en aan de oostzijde de achterzijde van de bebouwing aan de Locomotiefstraat.

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling van circa 322 reguliere woningen, 770 m2 voorzieningen en 11 atelierwoningen. Deze ontwikkeling is de eerste fase van de totale ontwikkeling de Cartesiusdriehoek tot een gemengd stedelijke woongebied. 

Coördinatie

Artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures tegelijk worden doorlopen. In dit geval worden het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden samen gepubliceerd.

Ontwerpbesluit hogere waarden

De voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder wordt vanwege spoorweglawaai en industrielawaai overschreden. Burgemeester en wethouders willen hogere waarden vaststellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

Merbeoordelingsbesluit

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage (bijlage D, categorie D11.2) is door de initiatiefnemer een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd voor de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek fase 1. Gelet op artikel 7.16 en 7.17 van de Wet Milieubeheer en bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 heeft het college van burgemeester en wethouders op 14 april besloten dat op basis van de m.e.r.-beoordeling belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek fase 1 en de daarvoor benodigde bestemmingsplanwijziging hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld.

Inzien 

Het ontwerpbestemmingsplan (met daarin de m.e.r.-beoordeling), de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerp hogere waardenbesluit liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 april 2020 tot en met donderdag 4 juni 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Alleen op de gemeentelijke website staan ook de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden.

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk, digitaal of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 1. Ontwerpomgevingsvergunning of ontwerpbesluit hogere waarden.

Digitaal indienen van zienswijzen kan niet via e-mail maar alleen via DigiD. Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van een handtekening.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag via het telefoonnummer 14030 een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. Geeft u daarbij aan dat u een afspraak wilt maken bij Omgevingsrecht.

Vanwege de huidige coronacrisis verzoeken wij u om ook uw emailadres en telefoonnummer te vermelden, zodat verdere communicatie zoveel mogelijk digitaal kan plaatsvinden. Het is voor u wellicht niet mogelijk om naar het stadskantoor te komen om de papieren versie van het bestemmingsplan in te zien. Het bestemmingsplan kunt u ook digitaal inzien. Mocht u het lastig vinden om op deze manier het bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing hiervoor.

Een zienswijze kunt u digitaal indienen via DigiD door in te loggen via deze link: Zienswijze indienen met DigiD. Op een andere manier een zienswijze digitaal in dienen, zoals met een e-mail, is niet mogelijk.
De link Zienswijze indienen met DigiD is zichtbaar in de digitale versie van deze publicatie onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen op de website Utrecht.nl/bestemmingsplan.

De mogelijkheid om een digitale zienswijze in te dienen is nog in een testfase.

Hulp en contact Bestemmingsplannen