Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek, fase 2-6

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek, fase 2 - 6 en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 7 augustus 2020 6 weken lang ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Cartesiusweg, aan de zuidzijde door het tankstation gelegen aan de Cartesiusweg en het rangeerterrein, aan de oostzijde door de VL post en aan de noordzijde door de spoorlijn Utrecht-Amsterdam en het verlengde van de Perronlaan.

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling van circa 2530 woningen, ongeveer 16.000 m2 voorzieningen en een basisschool met sporthal.

Ontwerp besluit hogere waarden

De voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder wordt vanwege verkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai overschreden. Burgemeester en wethouders willen hogere waarden vaststellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

MER-beoordelingsbesluit

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage (bijlage D, categorie D11.2) is door de initiatiefnemer een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd voor de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek fase 2-6. Gelet op artikel 7.16 en 7.17 van de Wet Milieubeheer en bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 heeft het college van B en W op 7 juli besloten dat op basis van de MER-beoordeling belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek fase 2-6 en de daarvoor benodigde bestemmingsplanwijziging hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan  (met daarin de m.e.r.-beoordeling), en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage vanaf vrijdag 7 augustus 2020 tot en met donderdag 17 september 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies)
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Alleen op de gemeentelijke website staat ook het ontwerpbesluit hogere waarden.

Meer informatie over de plannen kunt u vinden via utrecht.nl/cartesiusdriehoek.

Zienswijzen

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk, digitaal via DigiD of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden indienen bij:

 De gemeenteraad van Utrecht
 Ontwikkelorganisatie Ruimte
 Omgevingsrecht
 Postbus 16200
 3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek, Fase 2-6 en ontwerpbesluit hogere waarden.

Digitaal indienen van zienswijzen kan niet via e-mail, maar alleen via DigiD. Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van een adres en een handtekening.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag via het telefoonnummer 14 030 een afspraak maken. Geeft u daarbij aan dat u een afspraak wilt maken bij Omgevingsrecht.

Vanwege de coronacrisis verzoeken wij u om ook uw e-mailadres en telefoonnummer te vermelden. Zo kan verdere communicatie zoveel mogelijk digitaal zijn. Het is voor u misschien niet mogelijk om naar het stadskantoor te komen om de papieren versie van het bestemmingsplan in te zien. Het bestemmingsplan kunt u ook digitaal inzien. Is het voor u lastig om op deze manier het bestemmingsplan in te zien of hebt u hierover vragen? Dann kunt u bellen naar 030 - 286 02 00 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing hiervoor.

Een zienswijze kunt u digitaal indienen via DigiD door in te loggen via deze link: Zienswijze indienen met DigiD. Op een andere manier een zienswijze digitaal in dienen, zoals met een e-mail, is niet mogelijk.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig