Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Cartesiusweg e.o.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Cartesiusweg e.o., 1e herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 20 maart 2020 zes weken lang het ontwerpbestemmingsplan  Cartesiusweg e.o., 1e herziening met identificatienummer NL.IMRO.0344.HZCARTESIUS1EHERZ-ON01 ter inzage ligt.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied komt overeen met het nog geldende plangebied van het bestemmingsplan Cartesiusweg e.o.. Het plangebied is gelegen aan de westkant van Utrecht en omvat naast het bedrijventerrein Cartesiusweg ook het terrein van Douwe Egberts, Cartesiusdriehoek en de woonwijken Schepenbuurt, Spinozaplantsoen en Thomas à Kempisplantsoen.

Het doel van deze herziening van het bestemmingsplan is, om het bedrijfsmatig exploiteren van parkeervoorzieningen, juridisch-planologisch onmogelijk te maken, in navolging van het voorbereidingsbesluit Cartesiusweg e.o.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 20 maart 2020 tot en met donderdag 30 april 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Cartesiusweg e.o., 1e herziening.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag via het telefoonnummer 14 030 een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk drie werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. Geeft u daarbij aan dat u een afspraak wilt maken bij Omgevingsrecht.

U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.
Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van een handtekening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening