Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Voordorp - Voorveldsepolder en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Voordorp - Voorveldsepolder en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 5 juni 2020 6 weken lang ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan de noordoostkant van de stad en bestaat uit de wijk Voordorp, de Sartreweg, de Kögllaan, enkele straten rond het De Munnikplein en een deel van de Voorveldsepolder.

Het plangebied heeft de volgende grenzen: in het westen de Oosterspoorbaan, in het noorden de spoorbaan Utrecht-Amersfoort, in het oosten de rijksweg A27 (de rijksweg valt buiten dit plan), in het zuiden de Habib Bourguibastraat en de groenstrook in het oostelijke verlengde van deze straat tot aan de A27, de Sartreweg tot aan het verkeersplein De Berekuil, de Huizingalaan. En de Voorveldsepolder ten oosten van de A27 tot de gemeentegrens met de gemeente De Bilt.

Het bestemmingsplan Chw Bestemmingsplan Voordorp-Voorveldsepolder bevat een regeling die gericht is op het beheren van de leefomgeving in het plangebied.

Ontwerpbesluit hogere waarden

De voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder wordt vanwege wegverkeer en railverkeer overschreden. Burgemeester en wethouders willen hogere waarden vaststellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

Inzien 

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage vanaf vrijdag 5 juni 2020 tot en met donderdag 16 juli 2020 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Alleen op de gemeentelijke website staat ook het ontwerpbesluit hogere waarden.

Zienswijzen

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Voordorp – Voorveldsepolder en ontwerpbesluit hogere waarden.

Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van een handtekening.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag via het telefoonnummer 14030 een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. Geeft u daarbij aan dat u een afspraak wilt maken bij Omgevingsrecht.

Vanwege de huidige coronacrisis verzoeken wij u om ook uw emailadres en telefoonnummer te vermelden, zodat verdere communicatie zoveel mogelijk digitaal kan plaatsvinden. Het is voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om de papieren versie van het bestemmingsplan in te zien. Het bestemmingsplan kunt u ook digitaal inzien. Mocht u het lastig vinden om op deze manier het bestemmingsplan in te zien of hebt u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing hiervoor.

Bij dit ontwerpbestemmingsplan kunt u uw zienswijze digitaal in te dienen, als u inlogt bij DigiD via de link Zienswijze indienen met DigiD. Een andere manier om de zienswijze digitaal in te dienen, zoals met een e-mail, is helaas niet mogelijk.
De link Zienswijze indienen met DigiD is zichtbaar in de digitale versie van deze publicatie onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen op de website Utrecht.nl/bestemmingsplan. De mogelijkheid om een digitale zienswijze in te dienen is nog in een testfase.

 

 

 

 

 

 

Hulp en contact Bestemmingsplannen