Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Dickensplaats, Halve Maan–noord en ontwerp omgevingsvergunning

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Dickensplaats, Halve Maan–noord en ontwerp omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 en artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 20 maart 2020 zes weken lang ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt omsloten door de straten Cervanteslaan, Dickenslaan, Calderónlaan en het Herderplein. Het doel van het bestemmingsplan is de nieuwe ontwikkeling van 48 sociale huurwoningen mogelijk te maken.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Op verzoek van de aanvrager wordt de voorbereiding en bekendmaking van de hierboven genoemde ontwerpbesluiten tegelijk behandeld.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf vrijdag 20 maart 2020 tot en met donderdag 30 april 2020 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dickensplaats, Halve Maan – noord en/of ontwerp omgevingsvergunning Dickensplaats te Utrecht.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag via het telefoonnummer 14030 een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk drie werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. Geeft u daarbij aan dat u een afspraak wilt maken bij Omgevingsrecht.

U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.
Een schriftelijke zienswijze moet zijn  voorzien van een handtekening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening