Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Heycop, Dichterswijk

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Heycop, Dichterswijk en bijbehorende ontwerpbesluit HZ_WABO-19-18014 voor de bouw van 416 woningen

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 15 november 2019 6 weken lang ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen ten zuidwesten van het centraal station van Utrecht in de nieuwe wijk Parkhaven. Het plangebied is begrensd door de al gemaakte urban villa's aan het Eelderdiephof ten westen, de bestaande woningen langs de Croeselaan ten oosten, de voormalige Bo-rent locatie aan de Veilingstraat 2 in het noorden en de Heycopstraat in het zuiden.

De aanleg van Parkhaven in de Dichterswijk is deels uitgevoerd. Op de Heycopstraat staat nu nu nog de (droog)soepfabriek Intertaste. Op de locatie van de fabriek en de aangrenzende gronden is het plan om  416 woningen te bouwen. Hiermee is Parkhaven afgerond. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is om de ontwikkeling van de 416 woningen planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Coördinatie

Artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures tegelijk worden doorlopen. In dit geval worden het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning samen gepubliceerd en ter inzage gelegd.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf vrijdag 15 november 2019 tot en met vrijdag 27 december 2019 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Alleen op de gemeentelijke website staat ook de ontwerpomgevingsvergunning.

Zienswijzen

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten/de ontwerpomgevingsvergunning indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Heycop, Dichterswijk en ontwerpomgevingsvergunning,  HZ_WABO-19-18014/Eelderdiephof te Utrecht.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag  telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening