Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Hindersteinlaan, Het Lint, Maximapark

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Hindersteinlaan, Het Lint, Maximapark

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 1 november 2019 6 weken lang het ontwerpbestemmingsplan  Hindersteinlaan, Het Lint, Maximapark met identificatienummer NL.IMRO.0344.BPHINDERHLINTMAXIM-ON01 ter inzage ligt.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan de westkant van Utrecht. Het plangebied is aan de westzijde begrensd door  het Lint Vleuten, aan de oostzijde door de watergang de Hollandse Wetering en aan de zuidzijde door de spoorbaan tussen de stations Vleuten en Utrecht Centraal.

Doel van het bestemmingsplan

Het doel van het bestemmingsplan is de nieuwe ontwikkelingen in de vorm van sport, creatieve bedrijvigheid, recreatie, culturele en maatschappelijke voorzieningen planologisch-juridisch mogelijk te maken en de horecafunctie te begrenzen.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 1 november 2019 tot en met donderdag 12 december 2019 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hindersteinlaan, Het Lint, Maximapark

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.
Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van een handtekening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening