Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Ontwerpbestemmingsplan Johan Wagenaarkade 1-10 bis, Halve Maan-Zuid

Vanaf 17 september 2021 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Johan Wagenaarkade 1-10bis, Halve Maan – zuid.

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0344. BPJOHANWAGENAARKADE1TM10B-ON01 gemaakt voor Johan Wagenaarkade 1-10bis.

Plangebied

Het plangebied ligt tussen de Johan Wagenaarkade, de Petristraat en de Hendrika van Tussenbroeklaan. Aan de achterkant is het plangebied begrensd door een peuterspeelzaal, basisschool en de achtertuinen van de Petristraat en Hendrika van Tussenbroeklaan.

Doel

De huidige 3 blokken duplexwoningen (bestaande uit 20 woningen) gelegen aan de Johan Wagenaarkade zijn verouderd. Mitros wil de 3 blokken slopen en vervangen voor nieuwbouw dat bestaat uit 54 woningen. Het doel van het bestemmingsplan is deze nieuwe ontwikkeling van maximaal 54 sociale huurwoningen op deze plek planologisch-juridisch mogelijk maken.

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

 • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken
 • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, omdat verdergaande geluidsbeperkende maatregelen stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard. De gemeente wil daarom een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een 'hogere waarden-besluit' (pdf, 122 kB).

Ontwerp-omgevingsvergunning

Voor het bouwen van 54 appartementen (sociale huur) na sloop van 20 bestaande duplexwoningen is een omgevingsvergunning (HZ_WABO-20-44829) (pdf 718 kB) nodig. De procedure om deze vergunning te krijgen, starten we nu ook op. U kunt het ontwerp voor het bestemmingsplan en het ontwerp voor de omgevingsvergunning tegelijkertijd bekijken en op beide een reactie (zienswijze) geven (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening).

Ontwerp onttrekkingsbesluit

Burgemeester en wethouders willen per 1 juli 2022 een gedeelte van de rijbaan van de Johan Wagenaarkade tussen de Petristraat en de Hendrika van Tussenbroeklaan aan het openbaar verkeer te onttrekken (artikel 9 van de Wegenwet). Bekijk het ontwerp ontrekkingsbesluit (pdf, 285 kB).

Het ontwerpbestemmingsplan en samenhangende ontwerpbesluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning, het ontwerpbesluit hogere waarden en ontwerp onttrekkingsbesluit kunt u bekijken van vrijdag 17 september 2021 tot en met donderdag 28 oktober 2021:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan)
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Johan Wagenaarkade 1-10bis, het besluit over het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere waarde, de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerp onttrekkingsbesluit
 • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 17 september 2021 tot en met donderdag 28 oktober 2021 donderdag uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en/of de andere ontwerpbesluiten die ter visie liggen. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:
  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Johan Wagenaarkade 1-10bis of het betreffende ontwerpbesluit waarop de zienswijze van toepassing is.
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

De coördinatieregeling staat in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening en in de Coördinatieverordening van de gemeente Utrecht.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig