Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Kanaleneiland zuid, partiële herziening actualiseringsplan diverse gebieden, Drommedaris

Ontwerpbestemmingsplan Kanaleneiland zuid, partiële herziening actualiseringsplan diverse gebieden, Drommedaris

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 20 maart 2020 zes weken lang het ontwerpbestemmingsplan Kanaleneiland zuid, partiële herziening actualiseringsplan diverse gebieden, Drommedaris met identificatienummer NL.IMRO.0344.BPKANZUIDROMMEDARI-ON01 ter inzage ligt.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied behoort tot de meubelboulevard tussen de Europalaan, de Drommedarislaan, de Kaap de Goede Hooplaan en de Hollantlaan.

Het doel van deze herziening van het bestemmingsplan is, om een omissie uit het geldende bestemmingsplan te herstellen door verduidelijking en correctie van de maximale bouwhoogten voor het plangebied.

Inzien 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 20 maart 2020 tot en met donderdag 30 april 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kanaleneiland zuid, partiële herziening actualiseringsplan diverse gebieden, Drommedaris.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag via het telefoonnummer 14030 een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk drie werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. Geeft u daarbij aan dat u een afspraak wilt maken bij Omgevingsrecht.

U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van een handtekening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening