Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Kop Beurskwartier

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Kop Beurskwartier

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 28 juni 2019 6 weken lang het ontwerpbestemmingsplan Kop Beurskwartier, met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPKOPBEURSKWARTIER-ON01 ter inzage ligt.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is globaal begrensd door het parkeerterrein P1 van het Jaarbeursplein aan de noordzijde, de parkeergarage Croeselaan aan de oostzijde, de aangrenzende bebouwing van de Veemarkt en Croeselaan en parkeerterrein P3 van het Jaarbeursterrein aan de zuidzijde en de Kinepolisbioscoop en Jaarbeurs aan de westzijde.

Het doel van het bestemmingsplan is de realisatie van 2 multifunctionele gebouwen (Wonderwoods) met elk 1 toren. De torens hebben verschillende hoogten van 105 en 73 meter. In de torens is onder meer ruimte voor wonen, werken, sport, onderwijs en horeca. In de gebouwen komen circa 400 appartementen. De torens met gevel- en daktuinen en daklandschappen, stralen het gewenste duurzame en gezonde stedelijke karakter uit.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 28 juni 2019 tot en met donderdag 8 augustus 2019 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kop Beurskwartier

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening