Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 4

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 4, Defensieterrein, bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder en Industrielawaai)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 4 augustus 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

  • het ontwerpbestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 4, Defensieterrein, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPMERWEDEDG4DEFENS-ON01.gml, alsmede de daarbij behorende m.e.r.-beoordeling;
  • het ontwerpbesluit hogere waarden (pdf, 49kB)(HW 1117) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder (Wegverkeer en Industrielawaai).

Overeenkomstig artikel 7.19 van de Wet Milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Utrecht tevens bekend dat voor de voorbereiding van het bestemmingsplan geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Op basis van het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is de voorgenomen activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig. Uit de uitgevoerde m.e.r.- beoordeling, volgt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Het college heeft daarom besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen ten zuidwesten van het centrum en het Centraal Station. Het is een terrein van circa 7 hectare gelegen langs het Merwedekanaal. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Dr. M.A. Tellegenlaan, Overste den Oudenlaan, Kanaalweg en de toekomstige Wilhelminawerf.

De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan de realisering van een woonwijk van maximaal 600 woningen planologisch-juridisch mogelijk te maken. Van het gebied behorende bij het Jongeriuscomplex en de Hulpwarmtecentrale wordt de functionele en ruimtelijke structuur vastgelegd.

Ontwerp besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld op grond van de Wet geluidhinder (artikel 83 en 59). De voorkeursgrenswaarde wordt vanwege Wegverkeerslawaai en Industrielawaai overschreden.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, de m.e.r.-beoordeling en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage van vrijdag 4 augustus 2017 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 14 september 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staat ook de ontwerpbesluiten.

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en het daarbij behorende ontwerp besluit hogere waarde indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
T.a.v. Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan en ontwerp besluiten Merwedekanaalzone deelgebied 4, Defensieterrein

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030- 286 02 26  b.g.g. 286 02 29 ) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

Het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Deze belanghebbenden kunnen binnen de bovenstaande termijn een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Utrecht Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.