Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 6, Eendrachtlaan 10

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 6, Eendrachtlaan 10 en bijbehorende ontwerpbesluiten

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 14 augustus 2020 6 weken lang ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied bestaat uit een voormalig kantoorpand met bijbehorend terrein aan de Eendrachtlaan 10. De locatie is gelegen in deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone en is begrensd door de Beneluxlaan (noordzijde), het perceel van de Vliegend Hertlaan 1-11 (oostzijde), de Vliegend Hertlaan (zuidzijde) en de Eendrachtlaan (westzijde). Het bestaande kantoorgebouw wordt gesloopt en vervangen door de bouw van een appartementencomplex met 215 appartementen.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat procedures tegelijk worden doorlopen. In dit geval worden het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning samen gepubliceerd. De Wet geluidhinder schrijft daarnaast voor dat het ontwerpbesluit hogere waarden tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden

De voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder wordt door autoverkeer over de Beneluxlaan, de Eendrachtlaan, de Vliegend Hertlaan en de Ventweg ten noorden van de Beneluxlaan, overschreden. Burgemeester en wethouders willen hogere waarden vaststellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage vanaf vrijdag 14 augustus 2020 tot en met donderdag 24 september 2020 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies)
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Op de gemeentelijke website staan ook het ontwerpbesluit hogere waarden en het ontwerp van de omgevingsvergunning.

Zienswijzen

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk, digitaal via DigiD of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende ontwerpbesluiten (omgevingsvergunning en besluit hogere waarden) indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 6, Eendrachtlaan 10 en bijbehorende ontwerpbesluiten

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag via het telefoonnummer 14 030 een afspraak maken. Geeft u daarbij aan dat u een afspraak wilt maken bij Omgevingsrecht.

Bij dit ontwerpbestemmingsplan kunt u uw zienswijze digitaal indienen, als u inlogt bij DigiD via de link Zienswijze indienen met DigiD. Een andere manier om de zienswijze digitaal in te dienen, zoals met een e-mail, is niet mogelijk.

Vanwege de huidige coronacrisis verzoeken wij u om ook uw emailadres en telefoonnummer te vermelden, zodat verdere communicatie zoveel mogelijk digitaal kan plaatsvinden. Het bestemmingsplan kunt u digitaal inzien. Het is voor u wellicht niet mogelijk om naar het stadskantoor te komen om de papieren versie van het bestemmingsplan in te zien.

Mocht u het lastig vinden om het bestemmingsplan in te zien of hebt u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030 - 286 02 00 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing hiervoor.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)