Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Smakkelaarsveld, 1e herziening

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Smakkelaarsveld, 1e herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 16 augustus 6 weken lang het ontwerpbestemmingsplan  Smakkelaarsveld, 1e Herziening met identificatienummer NL.IMRO.0344.BPSMAKKELAARS1EHER-ON01 ter inzage ligt.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is globaal begrensd door de Smakkelaarsburgt, de Catharijnesingel, het winkelcentrum Hoog Catharijne, Stationsplein Oost en het spoor.

Het doel van het bestemmingsplan is extra programma mogelijk maken op het Smakkelaarsveld in de vorm van horeca, kantoren en leisure (waaronder sport en cultuur valt).

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 16 augustus 2019 tot en met donderdag 26 september 2019 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Smakkelaarsveld, 1e herziening.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

 

 

 

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening