Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan verkabeling hoogspanningsverbinding Rijnvliet Strijkviertel

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Verkabeling hoogspanningsverbinding Rijnvliet Strijkviertel

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 17 mei 6 weken lang het ontwerpbestemmingsplan Verkabeling hoogspanningsverbinding Rijnvliet Strijkviertel, met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPVERHOOGRIJNSTRIJ-ON01 ter inzage ligt.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is begrensd door de Strijkviertelplas in het westen en de nieuwe woonwijk Rijnvliet en een toekomstig bedrijventerrein in het oosten. In het noorden vormt de hoogspanningsmast nabij busbaan Rijnvliet de plangrens, in het zuiden vormt de hoogspanningsmast nabij de C.H. Letschertweg de plangrens.

Het doel van het bestemmingsplan is het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbinding mogelijk maken. Dit is nodig om de ontwikkelingen in Rijnvliet, een nieuwe woonwijk, en Strijkviertel, een nieuw bedrijventerrein, goed in te kunnen passen.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 17 mei tot en met donderdag 27 juni in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Verkabeling hoogspanningsverbinding Rijnvliet Strijkviertel

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening