Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Vrouwjuttenhof, Binnenstad

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Vrouwjuttenhof, Binnenstad

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 21 juni 2019 6 weken lang het ontwerpbestemmingsplan Vrouwjuttenhof, Binnenstad, met identificatiecode NL.IMRO.0344.VROUWJUTTENHBIN-ON01 ter inzage ligt.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in het zuidelijke museumkwartier van het centrum van Utrecht, tussen de bebouwing van het Willem Arntsz Huis aan de Lange Nieuwstraat, de achterzijde van de percelen aan de Oudegracht, de Vrouwjuttenstraat en het Nicolaaskerkhof.

Het doel van het bestemmingsplan is om de bouw van maximaal 24 appartementen en 9 grondgebonden woningen mogelijk te maken.

Inzien 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 21 juni 2019 tot en met donderdag 1 augustus 2019  in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Tijdens de ter inzage termijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht

Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Vrouwjuttenhof, Binnenstad

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de ter inzage termijn doen. U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening