Bestemmingsplannen Ontwerpuitwerkingsplan Parkwijk Langerak, Uitwerkingsplan Verlengde Houtrakgracht en bijbehorend ontwerpbesluit

Bekendmaking ontwerpuitwerkingsplan Parkwijk Langerak, uitwerkingsplan Verlengde Houtrakgracht en bijbehorend ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.9a en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 7 februari 2020 zes weken lang ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in de wijk Leidsche Rijn en is begrensd door de Eerste Oosterparklaan aan de noordzijde, de Verlengde Houtrakgracht en winkelcentrum Parkwijk aan de oostzijde, de Groenedijk aan de zuidzijde en woningen aan de westzijde. Het doel van het uitwerkingsplan is de ontwikkeling van een opvang voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld juridisch-planologisch mogelijk maken.

Coördinatie

Artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures tegelijk worden doorlopen. In dit geval worden het ontwerpuitwerkingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning samen gepubliceerd.

Inzien

Het ontwerpuitwerkingsplan, het bestemmingsplan Parkwijk, Langerak, waarin de uitwerkingsplicht is opgenomen en de ontwerpomgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf vrijdag 7 februari 2020 tot en met donderdag 19 maart 2020 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het ontwerpuitwerkingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar het uitwerkingsplan. Alleen op de gemeentelijke website staat ook de ontwerpomgevingsvergunning.

Zienswijzen

Tijdens de terinzagetermijn kunt u als belanghebbende schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning indienen bij:

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpuitwerkingsplan Parkwijk Langerak, Uitwerkingsplan Verlengde Houtrakgracht en ontwerpomgevingsvergunning.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot drie werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening