Bestemmingsplannen Opaalweg en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Opaalweg, Amethistweg, Tolsteeg en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 25 augustus 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

  • het ontwerpbestemmingsplan Opaalweg, Amethistweg, Tolsteeg, dat is vastgelegd in het digitale bestand  NL.IMRO.0344.BPOPAALWEGAMTHIST-ON01.gml;
  • het ontwerpbesluit hogere waarden (HW1124) (pdf, 23 kB) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in Hoograven, Tolsteeg en omvat 9600 m2. De grens van het driehoekige plangebied wordt in het zuidwesten gevormd door de Amethistweg parallel aan de Opaalweg en in het zuidoosten door de Waterlinieweg. In het noorden grenst het gebied aan de begraafplaats 'Tolsteeg'.

Het doel van het bestemmingsplan is  de bouw van een appartementencomplex ten behoeve van 200 onzelfstandige studentenwoningen juridisch-planologisch mogelijk te maken en de functionele en ruimtelijke structuur vast te leggen.

Ontwerp besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld op grond van de Wet geluidhinder. De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege het verkeersgeluid van de Waterlinieweg overschreden.

Inzien 

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage van vrijdag
25 augustus 2017 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 5 oktober 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staat ook het ontwerpbesluit hogere waarde.

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en het daarbij behorende ontwerp besluit hogere waarde  indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
t.a.v. Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Opaalweg, Amethistweg, Tolsteeg en/of zienswijze ontwerp besluit hogere waarden.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl