Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Pagelaan 1, Hoograven

Vooraankondiging bestemmingsplan Pagelaan 1, Hoograven

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Pagelaan 1, Hoograven wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

De locatie betreft het voormalige schoolgebouw op de Pagelaan 1. In het noorden wordt het plangebied begrensd door het water de Wetering langs de Liesbosweg. In het oosten door de Pagelaan en in het westen is de Verlengde Hoogravenseweg de grens.
Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van maximaal 160 woningen.

Planning

Naar verwachting zal het bestemmingsplan in het derde kwartaal van 2019 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig