Bestemmingsplannen Reikwijdte en Detailniveau Merwedekanaalzone

Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau Merwedekanaalzone

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht maken op grond van artikel 7.9 Wet milieubeheer bekend dat zij een omgevingsvisie voorbereiden voor de Merwedekanaalzone en daartoe de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage Merwedekanaalzone (pdf, 1 MB) voor inspraak ter inzage leggen. De inspraak termijn loopt van 6 mei tot en met 16 juni 2016.

Aanleiding

De gemeente Utrecht is voornemens een omgevingsvisie (structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke ordening) op te stellen voor de Merwedekanaalzone. Bij het opstellen van een omgevingsvisie is het verplicht om een milieueffectrapport (m.e.r.) op te stellen als die omgevingsvisie het kader vormt voor toekomstige projecten of besluiten die mogelijk m.e.r.(beoordelings)-plichtig zijn op grond van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.). In de in voorbereiding zijnde omgevingsvisie voor de Merwedekanaalzone gaat het om de toevoeging van 3000 tot 9000 woningen. Er is sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in bijlage D van het besluit m.e.r. (D11.2), zodat een plan-m.e.r. noodzakelijk is..

Beoogd wordt de om de Merwedekanaalzone (deelgebied 4,5 en 6), te transformeren naar een gemengd stedelijk gebied waar de nadruk ligt op wonen maar waar ook kantoorachtige en publieksfuncties zullen zijn gevestigd. De wensen die onder meer uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2016 voortvloeien voor wat betreft verdichting, gezonde verstedelijking, bereikbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid, dienen onderling afgestemd te worden. Onderzoek zal moeten uitwijzen welke mate van verdichting in relatie tot bereikbaarheid en het realiseren van een gezonde en duurzame verstedelijking in het gebied mogelijk en wenselijk is en wat de invloed daarbij kan zijn van verkeersarm ontwerpen.
Ook wordt onderzocht of een passende beoordeling vanwege mogelijk significante gevolgen voor een Natura-2000-gebied nodig is. Indien van toepassing zal de passende beoordeling in het plan-m.e.r. worden opgenomen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste stap in de procedure van een plan-m.e.r. is het bepalen van de reikwijdte en het detailniveau van het m.e.r.-onderzoek. Met de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de gemeente globaal voor welke activiteit de plan-m.e.r. wordt opgesteld, welke alternatieven zullen worden onderzocht en op welke manier en tot welk detailniveau de milieueffecten van dit onderwerp zullen worden beschouwd.

Inspraak en overleg

Inspraak en overleg over deze concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau vindt op verschillende manieren plaats. Ten eerste wordt door middel van deze kennisgeving iedereen in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn van zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze over het voornemen en notitie naar voren te brengen. Ten tweede worden de wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheids- en maatschappelijke organisaties apart benaderd. De Commissie voor de m.e.r. wordt in deze fase niet vrijwillig om advies gevraagd.

Vervolgprocedure

Alle zienswijzen en adviezen worden betrokken in de definitieve notitie over de reikwijdte en het detailniveau van de m.e.r.. Vervolgens wordt de ontwerp-Omgevingsvisie voor de Merwedekanaalzone opgesteld. Deze rapportage wordt dan samen met de ontwerp Omgevingsvisie voor de Merwedekanaalzone vrijgegeven voor de inspraak. De Commissie voor de m.e.r. zal dan ook om advies worden gevraagd.

Inzien

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage van vrijdag 6 mei gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 16 juni 2016 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ, Utrecht.

Tijdens de inspraakperiode wordt een inloopavond georganiseerd op 19 mei om 20.00 uur in het Stadskantoor, Stadsplateau, te Utrecht. Deze inloopavond vindt plaats op de 6e verdieping in zaal V32 en V33.

De notitie is digitaal raadpleegbaar, via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent de concept Notitie indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, afdeling Gebiedsontwikkeling
T.a.v. P.H. Meijer
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze concept notitie Reikwijdte en Detailniveau Merwedekanaalzone.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030 - 286 02 26 b.g.g. 030 - 286 02 29) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.