Bestemmingsplannen Totstandkoming bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan dat regelt waar en hoeveel mag worden gebouwd, welke voorwaarden daaraan verbonden zijn en waarvoor het bouwwerk, het gebouw of de openbare ruimte mag worden gebruikt.

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Of wilt u weten hoe een (toekomstige) woongebied eruit ziet, of waar uw bedrijfslocatie komt? Dat kunt u zien in het bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied.

Voor een groot aantal zaken hebt u toestemming nodig van de gemeente, zoals grootschalige verbouwingen of de functiewijziging van een pand. Het bestemmingsplan is daarbij leidend voor de beslissingen van de gemeente: op basis van een bestemmingsplan worden bouwplannen getoetst en omgevingsvergunningen verleend.

Het komt voor dat een bouwplan niet past in het bestemmingsplan, terwijl de gemeente het wel van belang vindt dat een bouwplan uitgevoerd wordt. In dat geval kan de bestemming veranderd worden door een nieuw bestemmingsplan te maken waarin het bouwplan wél past of een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aan te vragen. Zo'n bestemmingsplan moet de gewone bestemmingsplanprocedure doorlopen. Op de pagina Procedure bestemmingsplan kunt u lezen hoe deze procedure werkt.

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen: een verbeelding (kaart), regels en een toelichting. Zowel burgers als bedrijven, instellingen en gemeenten, zijn gebonden aan het bestemmingsplan en verplicht zich daar aan te houden. Alleen de verbeelding en regels zijn het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.

Bestemmingsplannen moeten iedere 10 jaar worden geactualiseerd. Soms, als de situatie in een bepaald gebied daarom vraagt, past de gemeente het plan eerder aan. Door de plannen regelmatig aan te passen zorgt de gemeente er voor dat ze actueel zijn en dat de bestemmingsplannen bouwmogelijkheden bieden, die passen bij het gebied waarop ze betrekking hebben.

Wat is een structuurvisie?

In een structuurvisie geeft de gemeente aan welke ontwikkelingen in het gebied waarover de structuurvisie gaat verwacht worden en hoe de gemeente die ontwikkelingen denkt te gaan realiseren. De structuurvisie kan de kaders aangeven waarbinnen de gemeente het ruimtelijk beleid wenst uit te werken. De Wet ruimtelijke ordening verplicht iedere gemeente om een structuurvisie op te stellen. Onze structuurvisie staat in de Ruimtelijke Strategie.

Van structuurvisie tot bouwplan

Een structuurvisie is vooral een strategisch beleidsdocument. Het geeft op hoofdlijnen de gewenste ontwikkelingen aan. Op basis hiervan kunnen onderdelen verder uitgewerkt worden, kunnen (schets)ontwerpen gemaakt worden en kan de haalbaarheid nader onderzocht worden. Als dat tot positieve resultaten leidt, kunnen de nodige procedures worden gevoerd om de ontwikkeling mogelijk te maken, bijvoorbeeld een bestemmingsplanprocedure.

Wat is een beheersverordening?

Een beheersverordening is bedoeld om bestaande ruimtelijke functies juridisch vast te leggen in gebieden waar de gemeente geen ruimtelijke ontwikkelingen verwacht. Een beheersverordening vervangt in die situaties een bestemmingsplan.

Als de gemeente in het gebied van de beheersverordening toch ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk wil maken, kan zij een bestemmingsplan vaststellen of een omgevingsvergunning voor het afwijken van de beheersverordening verlenen.