Bestemmingsplannen Uitwerkingsplan Parkwijk Langerak, Verlengde Houtrakgracht

Bekendmaking vaststelling uitwerkingsplan Parkwijk Langerak, Uitwerkingsplan Verlengde Houtrakgracht met omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 30 april 2020 zes weken lang ter inzage liggen:

  • het op 21 april door het college vastgestelde uitwerkingsplan Parkwijk Langerak, Uitwerkingsplan Verlengde Houtrakgracht, met identificatiecode NL.IMRO.0344.UPPARKLANCERHOUTRA-VA01;
  • het vaststellingsbesluit;
  • de omgevingsvergunning (HZ_WABO-19-30154) (pdf, 342 kB) voor het bouwen van een opvang voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in de wijk Leidsche Rijn en is begrensd door de Eerste Oosterparklaan aan de noordzijde, de Verlengde Houtrakgracht en winkelcentrum Parkwijk aan de oostzijde, de Groenedijk aan de zuidzijde en woningen aan de westzijde. Het doel van het uitwerkingsplan is de ontwikkeling van een opvang voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld juridisch-planologisch mogelijk maken.

Coördinatie

Het besluit is voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3.30 tot en met 3.32 Wet ruimtelijke ordening). In dit geval worden het vastgestelde uitwerkingsplan en de verleende omgevingsvergunning samen gepubliceerd.

Inzien

Het uitwerkingsplan, het bestemmingsplan Parkwijk, Langerak, waarin de uitwerkingsplicht is opgenomen, het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf donderdag 30 april 2020 tot en met woensdag 10 juni 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het uitwerkingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar het uitwerkingsplan. Alleen op de gemeentelijke website staat ook de omgevingsvergunning.

Ook het bestemmingsplan Parkwijk, Langerak, waarin de uitwerkingsplicht is opgenomen, is digitaal raadpleegbaar via ruimtelijkeplannen.nl.

Het is voor u wellicht niet mogelijk om naar het stadskantoor te komen om de papieren versie van het uitwerkingsplan in te zien. Het uitwerkingsplan kunt u ook digitaal inzien. Mocht u het lastig vinden om op deze manier het uitwerkingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-286 02 00 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing hiervoor. Vanwege de huidige coronacrisis verzoeken wij u om ook uw emailadres en telefoonnummer te vermelden, zodat verdere communicatie zoveel mogelijk digitaal kan plaatsvinden.

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen de gecoördineerde besluiten beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het uitwerkingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het uitwerkingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening