Bestemmingsplannen Utrechtseweg 37, Het Zand West

Bekendmaking bestemmingsplan Utrechtseweg 37, Het Zand West

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 11 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 21 december 2017 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Utrechtseweg 37, Het Zand West dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPUTR37HETZAND-VA01.gml. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in de wijk Leidsche Rijn. Het plangebied is begrensd door de Utrechtseweg aan de noordzijde, de Parkzichtlaan en het Maximapark aan de westzijde, bebouwing aan de Utrechtseweg aan de oostzijde en de Alendorper Wetering aan de zuidzijde.
Het doel van het bestemmingsplan is het aanpassen van de juridisch-planologische regeling aan de bestaande situatie.

Wijzigingen

De raad heeft bij de vaststelling het plan gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de toelichting en de regels.
De wijzigingen zijn:

  • in de regels zijn artikel 6.2, 6.4, 7.3 en 10.1 aangepast;
  • in de regels is artikel 6.4 deels komen te vervallen;
  • in de regels is artikel 7.2 komen te vervallen;
  • in de regels is artikel 7.3 deels komen te vervallen;
  • in de toelichting is de tekst in paragraaf 3.3 aangevuld.

Inzien

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 11 januari 2018 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 21 februari 2018 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingediend of door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Als een
spoedeisend belang aanwezig is, kan de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk
verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl