Bestemmingsplannen Van Lieflandlaan, Tuindorp (vaststelling)

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Van Lieflandlaan, Tuindorp en bijbehorend besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 11 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage liggen:

  • het op 21 december 2017 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Van Lieflandlaan, Tuindorp, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPLIEFLANDTUINOOST-VA01.gml;
  • het besluit hogere waarden (HW 1166) (pdf, 0,96 MB) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied betreft het voormalige sportveld bij de school aan de Van Lieflandlaan, dat ligt tussen de Mr. Tripkade, de Reinder Blijstralaan en de Joannes J.F. Waplaan en een woonwagenlocatie aan de Van Lieflandlaan. Het doel van het bestemmingsplan is het juridisch mogelijk maken van 20 woningen. Het gaat om een rij van zeven woningen in het noorden bij de school en een rij van vijf en een rij van acht woningen aan de oostzijde van de locatie (aan de kant van de Mr. Tripkade). Daarbij worden 30 parkeerplaatsen gerealiseerd en wordt veel aandacht besteed aan een groene inrichting van de openbare ruimte.

Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde wordt vanwege wegverkeer en railverkeer overschreden.

Inzien

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden (Wet geluidhinder) liggen ter inzage van donderdag 11 januari 2018 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 21 februari 2018 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staan ook het besluit hogere waarde.

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen de besluiten tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden heeft ingediend en door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten heeft ingediend.

Het beroep kan worden ingesteld bij:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het  besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl