Bestemmingsplannen Vaststelling bestemmingsplan AcademieTien Leidsche Rijn Centrum Oost en bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Bekendmaking bestemmingsplan AcademieTien Leidsche Rijn Centrum Oost met bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 1 augustus 2019 6 weken lang ter inzage liggen:

  • het op 18 juli 2019 door de raad vastgestelde bestemmingsplan, met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPACADETIENLEIDRCO-VA01;
  • het vaststellingsbesluit;
  • het besluit hogere waarden (HW 1198) op grond van de Wet geluidhinder.

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in het centrumgebied van Leidsche Rijn, aan de westkant van Utrecht. Het plangebied is begrensd door braakliggende kavels aan de noord- en zuidzijde (toekomstige woningblokken), een tijdelijk parkeerterrein voor Path├ębioscoop aan de oostzijde (toekomstig openbaar plein) en het Berlijnplein aan de westzijde.

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling van een school en sportvoorzieningen. 

Wijzigingen

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de verbeelding en de regels.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • het bouw- en bestemmingsvlak is verkleind (gehalveerd) ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
  • het akoestisch rapport en het besluit hogere waarden zijn aangepast aan het geactualiseerde verkeersmodel 3.4.

Besluit hogere waarden

De voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder wordt vanwege het rail- en wegverkeerlawaai overschreden.

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

Inzien

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit, de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden liggen ter inzage vanaf donderdag 1 augustus 2019 tot en met woensdag 11 september 2019 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Op de gemeentelijke website staan ook de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden.

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is 6 weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening