Bestemmingsplannen Vaststelling bestemmingsplan Bijleveldweg 14 Haarzuilens en bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Bekendmaking bestemmingsplan Bijleveldweg 14 Haarzuilens en bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 5 december 2019 zes weken lang ter inzage liggen:

  • het op 21november 2019 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Bijleveldweg 14 Haarzuilens, met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPBIJLEVELDWEGHA14-VA01;
  • het vaststellingsbesluit;
  • het besluit hogere waarden (HW 1187) (pdf, 66 kB) op grond van de Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan de westzijde van Utrecht en is in het zuidwesten begrensd door de Bijleveldweg. De perceelsgrenzen aan de noordwestzijde grenzen aan de Bijleveldweg 12 en die aan de zuidoostzijde, grenzen aan de Bijleveldweg 16. Aan de noordoostzijde grenst het plan aan het onbebouwde perceel met het nummer 1238, dat aansluit op de waterloop 'Bijleveld'.

Het doel van het bestemmingsplan is om enerzijds de bedrijfswoning om te zetten naar een woning en anderzijds  de bouw van een tweede woning op het perceel mogelijk te maken.

Besluit hogere waarden

De voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder wordt vanwege het railverkeer overschreden. Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

Inzien

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en het besluit hogere waarden liggen ter inzage vanaf donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Alleen op de gemeentelijke website staat ook het besluit hogere waarden.

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling of tegen besluit hogere waarden beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening