Bestemmingsplannen Vaststelling bestemmingsplan Bijleveldweg 16 Haarzuilens met omgevingsvergunning en bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Bijleveldweg 16 Haarzuilens met omgevingsvergunning en bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 9 januari 2020 zes weken lang ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in het buitengebied in Haarzuilens, ten westen van de kern Vleuten en is in het noorden en in het oosten begrensd door agrarische gronden. Het perceel grenst aan de westzijde aan de Bijleveldweg en aan de zuidzijde aan de spoorbaan tussen de stations Vleuten en Woerden.

Het doel van het bestemmingsplan is om de agrarische bedrijfswoning en schuur om te zetten naar een reguliere woning met bijgebouw.

Coördinatie

Het besluit is voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3.30 tot en met 3.32 Wet ruimtelijke ordening). In dit geval worden het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning samen gepubliceerd.

Besluit hogere waarden

De voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder wordt vanwege het railverkeerlawaai overschreden.
Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

Inzien

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit, de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden liggen ter inzage vanaf donderdag 9 januari 2020 tot en met woensdag 19 februari 2020 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Alleen op de gemeentelijke website staan ook de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden.

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen de gecoördineerde besluiten beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening