Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Voordorp-Voorveldsepolder vastgesteld

Vaststelling bestemmingsplan Chw Voordorp-Voorveldsepolder

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan (NL.IMRO.0344.BPCHWVOORDORPVELD-VA01) op 4 februari 2021 vastgesteld voor het plangebied Voordorp en Voorveldsepolder. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarden (HW1222) op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de noordoostkant van de stad en bestaat uit de wijk Voordorp, de Sartreweg, de Kögllaan, enkele straten rond het De Munnikplein en een deel van de Voorveldsepolder. Het plangebied heeft de volgende grenzen: in het westen de Oosterspoorbaan, in het noorden de spoorbaan Utrecht-Amersfoort, in het oosten de rijksweg A27 (de rijksweg valt buiten dit plan), in het zuiden de Habib Bourguibastraat en de groenstrook in het oostelijke verlengde van deze straat tot aan de A27, de Sartreweg tot aan het verkeersplein De Berekuil, de Huizingalaan. En de Voorveldsepolder ten oosten van de A27 tot de gemeentegrens met de gemeente De Bilt.

Doel

Het bestemmingsplan vervangt de in het plangebied geldende beheersverordening en bevat een regeling die gericht is op het beheren van de leefomgeving in het plangebied. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan, voor het plangebied, in actuele regels regelt dat het bestaande gebruik mag worden voortgezet.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan op onderdelen gewijzigd. De wijzigingen staan in het vaststellingsrapport en in het raadsbesluit.

Besluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan twee geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege wegverkeer en railverkeer. De gemeente heeft daarom een hogere waarde vastgesteld. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit"(pdf, 212 kB).

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden bekijken

U kunt het bestemmingsplan, het vaststellingsrapport en het besluit hogere waarden bekijken van donderdag 4 maart tot en met woensdag 14 april 2021, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl;
  • op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan.
    Alleen op de gemeentelijke website staat ook het besluit hogere waarden.
  • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Beroep instellen bij de rechter

Heeft u zelf met dit bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden te maken? En bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, als belanghebbende, binnen zes weken in beroep gaan tegen de vaststelling. De termijn van zes weken gaat in op de dag na deze publicatie.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift. Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van zes weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.   

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)