Bestemmingsplannen Vaststelling bestemmingsplan Dickensplaats, Halve Maan-noord met omgevingsvergunning

Vaststelling bestemmingsplan Dickensplaats, Halve Maan-noord met omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 2 juli 2020 zes weken lang ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt omsloten door de straten Cervanteslaan, Dickenslaan, Calderónlaan en het Herderplein.

Het doel van het bestemmingsplan is de nieuwe ontwikkeling van 48 sociale huurwoningen mogelijk maken.

Coördinatie

Het besluit is voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3.30 tot en met 3.32 Wet ruimtelijke ordening). In dit geval worden het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning samen gepubliceerd.

Inzien

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit, het vaststellingsrapport en de omgevingsvergunning zijn vanaf donderdag 2 juli 2020 tot en met woensdag 12 augustus 2020 in te zien in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Alleen op de gemeentelijke website staat ook de omgevingsvergunning.

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen de gecoördineerde besluiten beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u als belanghebbende in het beroepschrift alle beroepsgronden moet noemen en dat u na afloop van de terinzagetermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunt aanvoeren.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Hulp en contact Bestemmingsplannen