Bestemmingsplannen Vaststelling bestemmingsplan Dorpsplein, Vleuten

Bekendmaking bestemmingsplan Dorpsplein Vleuten

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 8 augustus 2019 6 weken lang het op 18 juli 2019 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Dorpsplein Vleuten met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPDORPSPLEINVLEUTE-VA01 en het vaststellingsbesluit ter inzage liggen. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan de westkant van Utrecht in de kern van Vleuten. Het plangebied is begrensd door de Nieuwe Vaart in het noorden, de Schoolstraat in het oosten, de Dorpsstraat in het zuiden en woningen aan de Dorpsstraat en Nieuwe Vaart in het westen.

Het doel van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van maximaal 9 woningen, een gezondheidscentrum en de herinrichting van het plein planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het plan richt zich daarnaast op beheer van de bestaande situatie en het vastleggen van de functionele en ruimtelijke structuur.

Wijzigingen

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de verbeelding en de regels.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het bouwvlak van de bestemming “Maatschappelijk” wordt met ongeveer 11m2 vergroot.
  • De algemene wijzigingsbevoegdheid is geschrapt.
  • Het bouwvlak van de vrijstaande woning is verplaatst (circa 5 meter).
  • De maximale bouwhoogte van de woning is teruggebracht van 11 meter naar 10 meter.
  • Het brutovloeroppervlak van de kantoorfunctie is uitgebreid van 200 m² naar 210 m².

De toelichting is mede naar aanleiding van de zienswijzen op verschillende plekken aangepast of verduidelijkt. Voor een uitgebreid overzicht van de wijzigingen en toelichting verwijzen wij naar het vaststellingsrapport bij het vaststellingsbesluit.

Inzien

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage vanaf donderdag 8 augustus tot en met woensdag 18 september 2019  in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is 6 weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening