Bestemmingsplannen Vaststelling bestemmingsplan verkabeling hoogspanningsverbinding Rijnvliet Strijkviertel

Bekendmaking bestemmingsplan verkabeling hoogspanningsverbinding Rijnvliet Strijkviertel

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 28 november 2019 zes weken lang het op 3 oktober 2019 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Verkabeling hoogspanningsverbinding Rijnvliet Strijkviertel, met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPVERHOOGRIJNSTRIJ-VA01 en het vaststellingsbesluit ter inzage liggen. Bij vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is begrensd door de Strijkviertelplas in het westen en de nieuwe woonwijk Rijnvliet en een toekomstig bedrijventerrein in het oosten. In het noorden vormt de hoogspanningsmast nabij busbaan Rijnvliet de plangrens, in het zuiden vormt de hoogspanningsmast nabij de C.H. Letschertweg de plangrens.

Het doel van het bestemmingsplan is het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbinding mogelijk maken. Dit is nodig om de ontwikkelingen in Rijnvliet, een nieuwe woonwijk, en Strijkviertel, een nieuw bedrijventerrein, goed in te kunnen passen.

Wijzigingen

De wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding.

De wijzigingen zijn:

  • vergroten bestemming ‘Bedrijf – Opstijgpunt’;
  • vergroten bestemmingsplangrens;
  • vergroten bestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’;
  • vergroten bestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding Voorlopig’.

Inzien

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage vanaf donderdag 28 november tot en met woensdag 8 januari 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening