Bestemmingsplannen Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Opaalweg, Amethistweg, Tolsteeg

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Opaalweg, Amethistweg, Tolsteeg

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het bestemmingsplan Opaalweg, Amethistweg, Tolsteeg, met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPOPAALWAMETHIST-VA02 en het daarbij behorende vaststellingsbesluit, gewijzigd is vastgesteld.

Bij de vaststelling op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het eerder op 8 maart 2018 vastgestelde bestemmingsplan. Dit is het gevolg van de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 februari 2019 (201803900/1/R2), waarbij de gemeente is opgedragen de groencompensatie in het bestemmingsplan vast te leggen.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in de wijk Hoograven. De grens van het plangebied is in het zuidwesten  de Amethistweg parallel aan de Opaalweg en in het zuidoosten de Waterlinieweg. In het noorden grenst het gebied aan de begraafplaats 'Tolsteeg'.
Het bestemmingsplan maakt de bouw van 200 onzelfstandige studentenwoningen mogelijk.

Wijzigingen

In artikel 5.3 van de regels is een voorwaardelijke verplichting voor de groencompensatie opgenomen en aan de regels is in een bijlage een samenvatting van het groencompensatieplan toegevoegd.

Inzien

Het gewijzigde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage vanaf vrijdag 31 mei 2019  tot en met donderdag 11 juli 2019 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn digitaal raadpleegbaar:

Beroepsmogelijkheid

Tijdens de beroepstermijn kunt u, als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan beroep  instellen  tegen de wijzigingen. De termijn voor het instellen van beroep is 6 weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging.

Beroep instellen kan bij:
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de inzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening