Bestemmingsplannen Vleutensevaart 100

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Vleutensevaart 100 en bijbehorende ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 26 april 2019 6 weken lang ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is globaal begrensd door de Keulsekade en het Merwedekanaal aan de zuidwestzijde, de Vleutensevaart aan de noordzijde en het Spinozaplantsoen aan de oostzijde.

Het doel van het bestemmingsplan is de herontwikkeling van bestaande bedrijfsgebouwen, die voorheen onderdeel waren van het grotere D.E. complex aan de Keulsekade, planologisch-juridisch mogelijk maken. De herontwikkeling van het hoofdgebouw tot hotel met restaurant, vergader- en congresaccommodatie en kantoorruimte en uitbreiding van de begane grond van het hoofdgebouw zijn al eerder vergund. Het plan richt zich daarnaast op de herontwikkeling van het naastgelegen pand (Vleutensevaart 50) tot sportschool of bedrijfsverzamelgebouw. Tot slot wordt op de kop van het parkeerdek, aan de zijde van het Merwedekanaal een appartementengebouw voor maximaal 30 woningen mogelijk gemaakt.

Coördinatie

Artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures tegelijk worden doorlopen. In dit geval worden het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning voor het appartementengebouw samen gepubliceerd.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 april 2019 tot en met donderdag 6 juni 2019 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Alleen op de gemeentelijke website staat ook de ontwerpomgevingsvergunning.

Zienswijzen

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Vleutensevaart 100 en ontwerpomgevingsvergunning Vleutensevaart 50

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening