Bestemmingsplannen Vleutensevaart 100 en omgeving - Vooraankondiging

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat bovengenoemd bestemmingsplan wordt voorbereid.


Doel van bestemmingsplan Vleutensevaart 100 en omgeving

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van een shortstayhotel in het bestaande voormalige kantoorgebouw Vleutensevaart 100 met daarin een restaurant en een kantoorruimte. Ook het naastgelegen pand Vleutensevaart 50 zal bij de ontwikkelingen worden betrokken en omgebouwd worden tot fitness en/of bedrijfsverzamelgebouw. Op de kop van het parkeerdek, aan de zijde van het Merwedekanaal, wordt het mogelijk gemaakt om een appartementencomplex te realiseren voor circa 30 woningen.


Ligging plangebied

Het plangebied betreft Vleutensevaart 100, Vleutensevaart 50 en het parkeerdek.


Planning van de bestemmingsplanprocedure

Naar verwachting zal het plan in het vierde kwartaal van 2015 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is gelet op de aard van de bovenstaand bestemmingsplan vooralsnog geen aanleiding voor het raadplegen van externe deskundigen.