Bestemmingsplannen Vleuterweide Centrum, 2e fase

Bekendmaking bestemmingsplan Vleuterweide Centrum, 2e fase

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 15 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 1 juni 2017 door de raad vastgestelde bestemmingsplan “Vleuterweide Centrum, 2e fase” dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPVLEUTCENTRUMFA2-VA01.gml. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan weerszijden van de Vossenburcht. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door  het bouwblok Vossenburcht/Burchtwal in het noorden, de kiosken bij het winkelplein en de Dassenburcht in het oosten, de waterpartij in het zuiden en het parkeerterrein aan de Burcht promenade in het westen.

In het plangebied van dit bestemmingsplan zullen 52 woningen gebouwd worden: 30 appartementen in blok 8, 12 laagbouwwoningen in blok 9, 10 appartementen in blok 5.

Het doel van het bestemmingsplan is met de bouw van de betreffende woningen de afronding van de 2e fase van het winkelcentrum planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Tegen het bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot aanpassingen in het plan. Daarnaast zijn ook enkele ambtelijk aanpassingen gedaan.

Wijzigingen

De raad heeft bij de vaststelling het plan gewijzigd. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de verbeelding (plankaart) en de regels.

De wijzigingen zijn:
Voor wat betreft de verbeelding:

 • De hoogte van blok 5 van 25 meter op de verbeelding wordt verlaagd naar 20,5 meter (goothoogte 18,5 meter).
 • De positionering van de bouwblokken is enigszins gewijzigd.
 • De plangrens ten zuiden van bouwblok 5 is verlegd waardoor er een strook grond bij het plangebied wordt getrokken. Deze strook krijgt de bestemming Verkeer en verblijf.
 • De hoogte van blok 8 van 23 meter over het gehele terrein op de verbeelding wordt verlaagd naar grotendeels 17 meter met alleen ruimte voor een accent van 23 meter op de kop.

Voor wat betreft de regels:

 • In artikel 4 Verkeer – Verblijfsgebied: wordt het onder f de mogelijkheid om evenementen toe te laten geschrapt.
 • De bergingen onder blok 5 worden ontsloten door middel van een over het water aangelegde steiger. Om deze ontsluiting mogelijk te maken wordt aan de doeleinden omschrijving artikel 5 Water een sub f toegevoegd die deze vlonders en steigers mogelijk maakt.
 • In artikel 6 Wonen – 2 is in artikel 6.2.1 onder a het maximaal aantal woningen verhoogd van 54 naar 62 ten behoeve van een flexibeler invulling van het woningprogramma.
 • Ten behoeve van het kunnen realiseren van erkers en tuinmuren wordt nieuw lid 6.2.4 Specifieke bouwregel voor erkers en tuinmuren toegevoegd om erkers en mee ontworpen tuinmuren mogelijk te maken.

Voor wat betreft de toelichting:

 • Er is een paragraaf 5.4 toegevoegd met betrekking tot externe veiligheid.
 • In paragraaf 1.1 wordt de relatie met het bestemmingsplan Vleuterweide, Vleuten uit 2014 uitgelegd waarvan het onderhavige plangebied als uitwerkingsverplichting onderdeel uitmaakte
 • Aan de juridische toelichting is 7.5 een toelichting met betrekking tot de artikelen 9, 10 en 12 toegevoegd.

Voor een uitgebreide toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar het bij het plan behorende vaststellingsrapport.

Inzien

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 15 juni 2017 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 26 juli 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingediend of door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het  besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist.
Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

 

 

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl