Bestemmingsplannen Vleuterweide, uitwerkingsplan, Centrum, fase 2

Bekendmaking Vleuterweide, uitwerkingsplan Centrum, 2e fase

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 8 december 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 22 november 2016 door het college vastgestelde Vleuterweide, Uitwerkingsplan Centrum, 2e fase dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.UPVLEUTCENTRFASE2-VA01 gml. Bij de vaststelling heeft het college het uitwerkingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt ten zuiden van het winkelcentrum Vleuterweide en wordt begrensd door: de Zuiderburcht in het noorden, de busbaan Vleuterweide in het oosten, de Landschapsbaan in het zuiden en de waterpartij in het westen. Aan de zuidzijde van het voltooide deel van het centrum bevinden zich nog onbebouwde terreinen. Twee bouwblokken met maximaal 95 woningen zijn nog niet gerealiseerd. Het doel van het uitwerkingsplan is de afronding van het centrum door deze twee bouwblokken planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Wijzigingen

Het college  heeft bij de vaststelling het plan gewijzigd. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de verbeelding (plankaart) en de regels.

De wijzigingen zijn o.a.:

  • Het woningaantal is verhoogd van 86 naar 95 om een flexibeler invulling van het woningbouwprogramma mogelijk te maken;
  • De situering van bouwblokken is enkele meters naar het zuiden (verder van de bestaande bebouwing af) opgeschoven.
  • Aan de achterkant van een aantal woningen zijn uitbouwen over 2 lagen mogelijk gemaakt.
  • De bouwhoogte van de hoekaccenten is enigszins verhoogd.

Alle wijzigingen passen binnen de oorspronkelijke uitwerkingsregels van het bestemmingsplan Vleuterweide Vleuten uit 2014.

Inzien

Het uitwerkingsplan ligt ter inzage van donderdag 8 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 18 januari 2017  in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het uitwerkingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen over het ontwerpuitwerkingsplan heeft ingediend, door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het uitwerkingsplan heeft ingediend of door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die het college bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan heeft aangebracht.

Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het  besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.