Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vooraankondiging bestemmingsplan Buisleiding, Lunetten

Vooraankondiging bestemmingsplan Buisleiding, Lunetten

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Buisleiding, Lunetten’ wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied omvat een smalle strook langs de zuidzijde van de A12, tussen knooppunt Lunetten in het oosten en de Laagravenseweg in het westen.

Het doel van het bestemmingsplan is om een buisleiding langs de A12 bij knooppunt Lunetten te verleggen. In het kader van een project van Rijkswaterstaat, waarbij de A12 verbreed wordt, moet een strook grond worden vrijgemaakt. De leiding wordt daarom enkele meters zuidwaarts verlegd. Dit bestemmingsplan maakt deze verlegging mogelijk.

De buisleiding moet voor een deel ook worden verlegd in de gemeente Houten en de gemeente Nieuwegein. In deze gemeenten worden aparte procedures doorlopen om de verlegging mogelijk te maken.

Planning

Naar verwachting zal het bestemmingsplan in het 3e  kwartaal van 2019 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is gelet op de aard van het bestemmingsplan vooralsnog geen aanleiding voor het raadplegen van externe deskundigen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig