Bestemmingsplannen Vooraankondiging bestemmingsplan Cartesiusdriehoek fases 2 tot en met 6

Vooraankondiging bestemmingsplan Cartesiusdriehoek fases 2 tot en met 6

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Cartesiusdriehoek fases 2 tot en met 6 wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Cartesiusweg, aan de zuidzijde door het tankstation gelegen aan de Cartesiusweg en het rangeerterrein, aan de oostzijde doorde VL post en aan de noordzijde door de spoorlijn Utrecht-Amsterdam en het verlengde van de Perronlaan.

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling van circa 2530 woningen, ongeveer 16.000 m2 voorzieningen en een basisschool met sporthal.

Planning

Het bestemmingsplan zal in het tweede kwartaal van 2020 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening