Bestemmingsplannen Vooraankondiging bestemmingsplan Cartesiusweg e.o., 1e herziening

Vooraankondiging bestemmingsplan Cartesiusweg e.o., 1e herziening

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Cartesiusweg e.o., 1e herziening wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied komt overeen met het plangebied van het bestemmingsplan Cartesiusweg e.o. (het moederplan). Het plangebied is gelegen aan de westkant van Utrecht en omvat naast het bedrijventerrein Cartesiusweg ook het terrein van Douwe Egberts, de zogenaamde Cartesiusdriehoek (NS-terrein) en de woonwijken Schepenbuurt, Spinozaplantsoen en Thomas à Kempisplantsoen.

Het doel van deze herziening van het bestemmingsplan is, om het bedrijfsmatig exploiteren van parkeervoorzieningen, juridisch-planologisch onmogelijk te maken.

Planning

Naar verwachting zal het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2020 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening