Bestemmingsplannen Vooraankondiging bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Beurskwartier

Vooraankondiging bestemmingsplan Chw Beurskwartier

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Chw Beurskwartier wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt, grofweg, tussen het Jaarbeursplein, de bebouwing aan de Graadt van Roggenweg (zuidzijde), de hallen van de Jaarbeurs, de bebouwing aan de oostzijde van de Croeselaan en de Van Zijstweg.
Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van een gezonde, stedelijke ontwikkeling met een goede mix van woningen, groen en centrumfuncties en een fijnmazig verkeersnetwerk voor langzaam verkeer. In het plangebied komt ruimte voor in totaal 3.390 woningen, 50.000 m2 b.v.o. kantoren en 15.000 m2 b.v.o. centrumfuncties.

Planning

Naar verwachting zal het bestemmingsplan in het 3e kwartaal van 2019 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening