Bestemmingsplannen Vooraankondiging bestemmingsplan Hindersteinlaan

Vooraankondiging bestemmingsplan Hindersteinlaan, Het Lint, Máximapark

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Hindersteinlaan, Het Lint, Máximapark wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan de westkant van Utrecht. Het plangebied is aan de westzijde begrensd door Het Lint Vleuten, aan de oostzijde door de watergang de Hollandse Wetering en aan de zuidzijde door de spoorbaan tussen de stations Vleuten en Utrecht Centraal.

Doel van het bestemmingsplan

Het doel van het bestemmingsplan is de nieuwe ontwikkelingen in de vorm van sport, creatieve bedrijvigheid, recreatie, culturele en maatschappelijke voorzieningen planologisch-juridisch mogelijk te maken en de horecafunctie te begrenzen.

Planning

Naar verwachting zal het bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2019 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening