Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vooraankondiging bestemmingsplan International School Utrecht, Cambridgelaan USP

Vooraankondiging bestemmingsplan International School Utrecht, Cambridgelaan US

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan International School Utrecht, Cambridgelaan USP wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Cambridgelaan in het noorden, de Helsinkilaan in het westen en de Toulouselaan in het zuiden. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de watergang die centraal door het Utrecht Science Park loopt.

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de realisatie van een nieuw schoolgebouw voor de International School Utrecht met bijbehorende buitenruimte en sportvelden. De nieuwbouw van de school bedraagt circa 15.000 m2 bvo exclusief buitenprogramma. Dit gebouw biedt plek aan circa 700 leerlingen in het primair onderwijs en circa 500 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook biedt het gebouw ruimte voor een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang.

Planning

Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in het 1e of 2e kwartaal van 2020 ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig