Bestemmingsplannen Voorbereidingsbesluit Cartesiusweg e.o.

Bekendmaking Voorbereidingsbesluit Cartesiusweg e.o.

Burgemeester en Wethouders van Utrecht maken op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 18 juli 2019 heeft besloten:

  1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening ('Voorbereidingsbesluit'), voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met bestandsnaam NL.IMRO.0344VBCARTESIUSWEG- VA01.dgn
  2. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt de dag na het raadsbesluit.

Aangezien de raad het besluit op 18 juli 2019 heeft vastgesteld, is het besluit met ingang van 19 juli 2019 in werking getreden.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit en de verbeelding liggen met ingang van 1 augustus 2019 voor een ieder ter inzage in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ, Utrecht.

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar:

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Hulp en contact Bestemmingsplannen