Bestemmingsplannen Voorbereidingsbesluit Noordelijke Randweg Utrecht

Bekendmaking voorbereidingsbesluit Noordelijke Randweg Utrecht

Burgemeester en Wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 2 november 2017 heeft besloten:

  1. dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met bestandsnaam NL.IMRO.0344.VBNRU-VA01-Kader_01-001;
  2. dat het ter plaatse van de besluitsubvlakken die zijn aangegeven op de verbeelding met bestandsnaam NL.IMRO.0344.VBNRU-VA01-Kader_01-001 verboden is het gebruik van de aangewezen gronden en bouwwerken te wijzigen voor zover het gebruik wordt aangemerkt als een geluidsgevoelige bestemming op basis van de Wet geluidhinder;
  3.  dat het besluit in werking treedt op 3 november 2017.

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang 16 november 2017 voor een ieder ter inzage in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ, Utrecht.

Het voorbereidingsbesluit is tevens digitaal raadpleegbaar:

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening