Bestemmingsplannen Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen, Prinsesselaan 20

Bekendmaking wijzigingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen, 1e wijziging Prinsesselaan 20 met omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 7 juni 2018 6 weken lang ter inzage liggen:

  • het op 29 mei 2018 door het college vastgestelde wijzigingsplan, met identificatiecode NL.IMRO.0344.WPWILBUITWITPRINSS-VA01
  • het vaststellingsbesluit
  • de omgevingsvergunning (pdf, 5,7 MB) (HZ_WABO-17-10352) voor de aanleg van een parkeerterrein

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is in het oosten begrensd door de begraafplaats St. Barbara en ten westen door de Prinsesselaan. In het noorden loopt de Prinsesselaan door tot de Museumlaan en in het zuiden tot aan het Rosarium.

Het doel van het wijzigingsplan is om ten behoeve van de begraafplaats St. Barbara een parkeerterrein planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Het college geeft hiermee uitvoering aan de wijzigingsbevoegdheid in het onherroepelijke bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen.

Coördinatie

Het besluit is voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3.30 tot en met 3.32 Wet ruimtelijke ordening). In dit geval worden het wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunning samen gepubliceerd.

Inzien

Het wijzigingsplan, het bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen, waarin de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf donderdag 7 juni 2018 tot en met woensdag 18 juli 2018 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies).
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar u kunt doorklikken naar het wijzigingsplan. Op de gemeentelijke website staat ook de omgevingsvergunning.

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is 6 weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het wijzigingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het wijzigingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening