Bestemmingsplannen Zand 24, Het Zand Oost

Bekendmaking bestemmingsplan Zand 24, Het Zand Oost en bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 31 mei 2018 zes weken lang ter inzage liggen:

  • het op 26 april 2018 door de raad vastgestelde bestemmingsplan, met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPZAND24HETZNDOOST-VA01
  • het vaststellingsbesluit
  • het besluit hogere waarden (HW1168) (pdf, 755 kB) op grond van de Wet geluidhinder

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied Zand 24, Het Zand Oost ligt aan de westkant van Utrecht in het stadsdeel Leidsche Rijn. Het plangebied wordt in het westen begrensd door de berm langs 't Zand, de perceelgrenzen aan de noordzijde en de oostzijde (die tevens de perceelgrenzen vormen van Satijnvlinder 30, 32 en 34) en de berm van de Satijnvlinder. Aan de zuidoostzijde behoort een klein deel van de berm langs de Satijnvlinder tot het plangebied.

Het doel van het bestemmingsplan is het juridisch planologisch mogelijk maken van 5 vrijstaande woningen. Het gehele plangebied wordt bestemd als ‘Wonen’ met daarop 2 bouwvlakken waarbinnen in totaal de 5 woningen mogen worden gerealiseerd.

Wijzigingen

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de verbeelding en regels.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • het toevoegen van de groenbestemming
  • de aanpassing van de regel 'Wonen'
  • het splitsen van één bouwvlak van de bestemming 'Wonen' in twee bouwvlakken
  • het verkleinen van de bouwvlakken van de bestemming 'Wonen'

Voor de precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar het bij dit besluit behorende vaststellingsrapport.

Besluit hogere waarden

De voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder wordt vanwege het wegverkeerslawaai afkomstig van ‘t Zand overschreden. Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

Inzien

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en het besluit hogere waarden liggen ter inzage vanaf donderdag 31 mei 2018 tot en met woensdag 11 juli 2018 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Op de gemeentelijke website staat ook het besluit hogere waarden.

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl