Bestemmingsplannen Zand 24, Het Zand Oost

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Zand 24, Het Zand Oost en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 9 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

  • het ontwerpbestemmingsplan Zand 24, Het Zand Oost, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPZAND24HETZNDOOST-ON01.gml;
  • het ontwerpbesluit hogere waarden (HW 1168) (pdf, 21 kB) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied Zand 24, Het Zand Oost ligt aan de westkant van Utrecht in het stadsdeel Leidsche Rijn. Het plangebied wordt begrensd door de berm langs 't Zand, de perceelgrenzen aan de noordzijde en de oostzijde (die tevens de perceelgrenzen vormen van Satijnvlinder 30, 32 en 34) en de berm van de Satijnvlinder. Aan de zuidoostzijde behoort een klein deel van de berm langs de Satijnvlinder tot het plangebied.

Het doel van het bestemmingsplan is het juridisch planologisch mogelijk maken van vijf vrijstaande woningen. Het gehele plangebied wordt bestemd als ‘Wonen’ met daarop één bouwvlak waarbinnen vijf woningen mogen worden gerealiseerd.

Ontwerp besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld op grond van de Wet geluidhinder. De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege het wegverkeerslawaai afkomstig van ‘t Zand overschreden.

Inzien 

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage van vrijdag 9 juni 2017 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 20 juli 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)
  •  via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staat ook het ontwerpbesluit hogere waarde.

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en het daarbij behorende ontwerp besluit hogere waarde  indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
T.a.v. Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan en ontwerp besluit/ontwerp besluiten Zand 24, Het Zand Oost.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030- 2860226  b.g.g. 2860229 ) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl